Privacy statement BENTO UITGEVERS

U deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Als u zelf met ons contact opneemt of als wij contact met u opnemen in het kader van onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. In deze verklaring leest u hoe we omgaan met uw gegevens en met uw privacy.

Wie zijn wij

BENTO UITGEVERS, bij KVK geregistreerd onder nummer 80550622 is gespecialiseerd in het uitgeven van tijdschriften, boeken en ander schrijfwerk.

BENTO UITGEVERS is gevestigd in Amsterdam.

Hieronder treft u een overzicht aan van alle onderwerpen die in dit Privacystatement zijn
geregeld

• Wat zijn persoonsgegevens en wat is “verwerken”?
• Van wie hebben we persoonsgegevens?
• Hoe verzamelen wij uw gegevens?
• Welke gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden?
a. welke persoonsgegevens?
b. Voor welke doeleinden?
• De wettelijke grondslag voor de verwerking
• Bewaartermijn
• Uw rechten
• Verstrekking van gegevens aan derden
• Bescherming
• Datalekken
• Vragen
• Wijzigingen in dit privacy statement

Wat zijn persoonsgegevens en wat is “verwerken”?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee we u kunnen identificeren. U deelt persoonsgegevens met ons als u klant bij ons bent of als u om andere redenen contact met ons hebt. Denk aan uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer of uw kenteken. Het gaat om gegevens die herleidbaar zijn naar u als persoon.
Als u een zzp-er of een eenmanszaak, vof of maatschap hebt dan zijn die gegevens ook persoonsgegevens want ze zijn direct herleidbaar tot u in persoon.

Verwerken is een begrip uit de wet. Het is een heel breed begrip. Het gaat om alles
wat je kunt doen met persoonsgegevens. Van verzamelen tot vernietigen. De wet noemt bij verwerken: ‘het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Van wie hebben we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegeven van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met ons. Daarbij is niet relevant of u klant van ons bent. Het kan ook zo zijn dat we uw gegevens verwerken in het kader van onze dienstverlening aan een klant, bijvoorbeeld omdat u de wederpartij bent van een klant van ons, of op een andere manier betrokken bent bij een opdracht van een klant van BENTO UITGEVERS. Ook verwerken we gegevens van contactpersonen en vertegenwoordigers van onze zakelijke klanten en van leveranciers. Dit zijn maar enkele voorbeelden

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

BENTO UITGEVERS kan uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verkrijgen. Het kan zijn dat u die zelf bij BENTO UITGEVERS aanlevert omdat u informatie opvraagt via onze website, omdat u gebruik wilt maken van onze diensten of omdat u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief.

We kunnen daarnaast persoonsgegevens ontvangen van anderen. Ook dat vindt dan doorgaans plaats in het kader van onze dienstverlening. De vastlegging van persoonsgegevens is vaak onontkoombaar in het kader van de uitvoering van onze diensten.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden?

a. Welke persoonsgegevens?
BENTO UITGEVERS verzamelt allerlei verschillende persoonsgegevens, afhankelijk van het doel dat daarmee wordt nagestreefd. U kunt daarbij denken aan de volgende gegevens:
•Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en dat van uw bedrijf. En namen van contactpersonen en vertegenwoordigers van uw bedrijf.
• De gegevens die op uw identiteitsbewijs staan.
• Uw rol (bijvoorbeeld klant, gemachtigde of werknemer van een klant).
•Naam en rekeningnummer van degene die opdracht geeft voor een betaling of deze ontvangt.
•Informatie over contact dat u met ons had. Bijvoorbeeld: waarover ging het contact (aard van de dienst, advies, aanbieding, servicegesprek, bericht, klacht, informatie, betaling doen)
•Uw gebruik van onze websites en apps.
•Gegevens uit openbare bronnen zoals het insolventieregister (informatie over faillissementen en schuldsaneringen).
•BENTO UITGEVERS maakt op haar websites gebruik van cookies, tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst

Bijzondere persoonsgegevens
Gevoelige, bijzondere persoonsgegevens mogen door ons niet verwerkt worden. Hieronder wordt verstaan : ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze opvattingen, lidmaatschap vakvereniging, gezondheid gegevens, seksueel gedrag, seksuele gerichtheid, genetische gegevens, biometrische gegevens, genetische gegevens,
Strafrechtelijke persoonsgegevens mogen door ons niet verwerkt worden: dit zijn gegevens die te maken hebben met strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

b. Voor welke doeleinden?

Algemeen

BENTO UITGEVERS kan haar diensten alleen goed uitvoeren als BENTO UITGEVERS daarbij persoonsgegevens kan opvragen en vastleggen. Dat is nodig om gerichte informatie te kunnen geven over onze producten en diensten. U kunt daarbij denken aan het verstrekken van informatie over onze diensten, maar ook aan het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor industriële opdrachtgevers, overheden en particulieren, het voldoen aan wettelijke bepalingen, voor (statistisch) onderzoek naar het gebruik van de website en online diensten en ter verbetering van
de dienstverlening. Hierna lichten we dat verder toe.

Opdrachten/overeenkomsten

Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld:
• Contact met u opnemen;
• Onderzoeken of u klant bij ons kunt worden;
• Uw aanvraag voor- of wijziging van een opdracht beoordelen,
• Uw gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn.
• Uw opdrachten beheren (bijvoorbeeld contactmomenten leggen we vast zodat we kunnen zien waar we het eerder met u over hebben gehad. )


De Wettelijke grondslag voor verwerking

Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken op tenminste een van de onderstaande gronden:
• Als u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (deze toestemming mag u ook weer intrekken);
• Als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst / overeengekomen dienstverlening;
• Als dit noodzakelijk is voor ons om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
• Als dit noodzakelijk is om vitale belangen van u of van een andere persoon te beschermen;
• Als dit ons gerechtvaardigd belang dient, waarbij wij ook uw belang uiteraard in acht nemen.

Bewaartermijn

BENTO UITGEVERS bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, om aan andere contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen of voor zolang wij dit wettelijk verplicht zijn. Deze bewaartermijnen kunnen dus van geval tot geval verschillen

Uw rechten

U kunt bij ons een verzoek indienen tot inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het feit dat BENTO UITGEVERS uw gegevens verwerkt of een verzoek indienen met betrekking tot het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Stuur daarvoor een brief, met bewijs van uw identiteit naar: BENTO UITGEVERS, Kapoeasweg 19, 1043AD te Amsterdam. BENTO UITGEVERS stuurt u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand een overzicht, dan wel een reactie op het verzoek toe. BENTO UITGEVERS zal steeds gemotiveerd laten weten hoe het verzoek wordt behandeld en wat de uitkomst daarvan is.

Voor meer informatie of klachten over privacy, kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

U kunt ons ook laten weten dat persoonsgegevens niet gebruikt mogen worden voor marketingactiviteiten of verleende toestemming voor het gebruik van een emailadres intrekken.
Daarnaast kunt u zich altijd afmelden voor de ontvangst van e-mailberichten van BENTO UITGEVERS met een commercieel doel via een afmeldlink in het bericht zelf.

Tenslotte zullen wij ervoor zorgdragen dat u uw gegevens makkelijk kan opvragen zodat u die door kan geven aan een andere organisatie. Bij voorbeeld bij de overstap naar een ander bedrijf.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij kunnen uw gegevens in bepaalde gevallen vrijgeven aan of delen met derden. De verstrekking van persoonsgegevens aan derden vindt onder meer plaats indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een opdracht door ons, of indien de wet of andere regelgeving dat vereis.

Dienstverlening

Om opdrachten adequaat te kunnen uitvoeren is het soms nodig om gegevens uit te wisselen met derden, zoals bedrijven met wie wij samenwerken, verzekeraars, incassobureaus en expertisebureaus. We delen de gegevens alleen als dat nodig is en we delen in die gevallen zo min mogelijk gegevens.

Fraudebestrijding en wettelijke verplichtingen

Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk worden verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. In alle gevallen zal BENTO UITGEVERS passende maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens zoveel mogelijk te waarborgen.

Ondersteunende diensten

Voor het leveren van onze diensten maken we soms gebruik van derden. Wij maken goede afspraken met dergelijke partijen alvorens wij de gegevens aan hen verstrekken. Zij zijn verplicht de gegevens te beschermen en mogen deze alleen verwerken overeenkomstig onze instructies.

Verstrekking aan andere landen

BENTO UITGEVERS kan persoonsgegevens overdragen aan andere landen. Wij doen dat alleen als het noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening ofwel als we daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving. De wetgeving biedt niet in alle landen dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens. Daar waar nodig zorgt BENTO UITGEVERS ervoor dat er adequate veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn om alvorens de gegevens worden overgedragen.

Andere websites

Op de websites van BENTO UITGEVERS treft u als service soms hyperlinks aan naar websites van derden. BENTO UITGEVERS kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor, indien aanwezig, het privacy statement van de betreffende site.
BENTO UITGEVERS houdt algemene bezoekgegevens bij, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Dit doen we om de inrichting van onze website zo goed mogelijk op u als bezoeker of klant af te stemmen. Ook gebruiken we de gegevens om heel gericht informatie en aanbiedingen op de site te zetten.

Als u onze site gebruikt, worden er cookies op uw computer gezet. Dit doen heel veel websites. Cookies maken het gebruik van een site gemakkelijker. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het bevat gegevens die u op de site invoert. Een cookie kan geen virussen bevatten. Deze cookies worden gebruikt ten behoeve van:
• het vergemakkelijken van het gebruik van onze site. Hiervoor gebruiken we tijdelijke cookies, die aan het eind van het bezoek worden gewist.
• het meten van herhaalbezoek. Dit gebeurt met cookies die langere tijd in uw computer blijven staan, tenzij u ze wist.
• het niet vaker dan nodig aanbieden van vragen voor bijvoorbeeld een klanttevredenheidsonderzoek.
• het opslaan van de gebruikersinstellingen en andere informatie als u onze site bezoekt.

Wilt u niet dat wij cookies gebruiken? Stel dan in uw browser ‘cookies off’ in. 

Bescherming

BENTO UITGEVERS is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is. BENTO UITGEVERS heeft passende maatregelen genomen om de website te beveiligen en om misbruik te voorkomen.

BENTO UITGEVERS legt zo min mogelijk persoonsgegevens vast, alleen de noodzakelijke.
BENTO UITGEVERS neemt bovendien de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Persoonsgegevens worden door BENTO UITGEVERS verwerkt op een manier die een passende beveiliging van de gegevens waarborgt. Voorbeelden van beveiligingsmaatregelen zijn logische toegangsbeveiliging, beheer van autorisaties, versleutelen van persoonsgegevens en afspraken met leveranciers over informatiebeveiliging.

De gegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze verzamelen ofwel zolang dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen. Als de gegevens hiervoor niet meer nodig zijn worden ze niet langer bewaard. BENTO UITGEVERS draagt dan zorg voor verwijdering van de gegevens.

Alle personen die kennis kunnen nemen van de door BENTO UITGEVERS vastgelegde gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding van deze informatie

Datalekken

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. BENTO UITGEVERS is verplicht om een datalek binnen 72 uur melden aan Autoriteit Persoonsgegevens en bij degenen wiens gegevens het betreft. Die verplichting geldt niet wanneer het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betreffende personen. Datalekken worden bij BENTO UITGEVERS altijd intern geregistreerd en beoordeeld. Per geval wordt
vastgesteld welke actie er nodig is om de risico’s voor de betrokkenen zo goed mogelijk te beperken.

Het is belangrijk dat alle datalekken die betrekking hebben op persoonsgegevens die door BENTO UITGEVERS worden verwerkt bij BENTO UITGEVERS worden gemeld en beoordeeld zodat we daar actie op kunnen ondernemen. U kunt datalekken telefonisch of schriftelijk aan ons melden.

Vragen, opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:
Fundati Juridisch Advies, contact@ikzoekeenjurist.nl.

Wijzigingen

BENTO UITGEVERS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen, online diensten of om conformiteit aan wet- en regelgeving te waarborgen. Deze wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de website.